Yeni Şehir Mahallesi Çevre Yolu Caddesi 4/1 Merkez/KARS

Telefon: 0 (474) 223 89 89

Fax: 0 (474) 223 88 85

:... Koruma Kurulu

      Koruma Kurulu

      Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler ile suçtan zarar gören mağdurların karşılaştıkları sosyal ve ekonomik sorunların çözümüne yardımcı olmak üzere oluşturulan bir kuruldur.

     Koruma Kurulu Üyelerimiz

      Kars Cumhuriyet Başsavcısı Başkanlığında,

      -Kars Barosu Başkanı,

      -Kars Belediyesi Başkanı,

      -Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü,

      -Kars Denetimli Serbestlik Müdürü,

      -İl Milli Eğitim Müdürü,

      -Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü,

      -İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü,

      -Yalova Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü,

      -Ziraat Bankası Kars Şubesi Müdürü,

      -Halkbank Kars Şubesi Müdürü,

      -Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı,

      -Kars Ziraat Odası Başkanı,

      -Kars Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı,

      -Türk Kızılayı Kars Şubesi Başkanı,

      -Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kars Şubesi Başkanı

      Koruma Kurulunun Görevleri

      a) Mağdurların suç nedeniyle karşılaştıkları sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümünde bu kişileri ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.

      b) Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin meslek veya sanat edinmelerinde, iş bulmalarında, bir meslek veya sanat sahibi olanlar ile tarım işletmeciliği yapmak veya iş yeri açmak isteyenlere araç ve kredi sağlanmasında bu kişileri ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.

      c) Müdürlükçe hazırlanacak mesleki eğitim projeleri ile başvuru sahibinin kendi işini kurma projelerini karara bağlamak, yürütülen projeleri izlemek ve bitirilen projelerin sonuçlarını değerlendirmek.

      ç) Mağdurlar ile ceza infaz kurumundan salıverilenlerin öğrenimlerine devam etmelerini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almak ve bu konuda müdürlük tarafından hazırlanan projeleri görüşmek ve karara bağlamak.

      d) Ceza infaz kurumundan salıverilenlerin aileleri ve sosyal çevreleriyle oluşabilecek psiko-sosyal sorunlarının çözümüne yardımcı olmak.

      e) Müdürlük tarafından denetim ve takibi yapılan denetimli serbestlik kararlarının yerine getirilmesinde kurumlar arası işbirliği gerektiğinde müdürlüğe yardımcı olmak.

      f) İş arama izni verilen hükümlüleri çalışabilecekleri işler ve yerler konusunda bilgilendirmek.

      g) Hizmetler listesi ile kurumsal eğitimler ve programlar listesinin hazırlanması ve güncellenmesinde müdürlüğe görüş ve öneride bulunmak.

      ğ) Alınan kararların yürütülmesini temin etmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler ile uygun görülen gönüllü gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak.

      Koruma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları

     Koruma kurulu üç ayda bir toplanır. Koruma kurulu başkanının gerekli görmesi hâlinde koruma kurulu her zaman toplanabilir.

     Koruma kurulu; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantı yeter sayısına ulaşılamazsa, bu husus bir tutanakla tespit edilerek toplantı bir hafta sonra çoğunluk aranmaksızın yapılır.

     Koruma kurulunda alınan kararlar bir tutanakla tespit edilerek katılanlarca imzalanır ve ilgilisine bildirilir. Kararların yerine getirilmesini müdürlük takip ederek sonucu hakkında koruma kuruluna bilgi verir.

      Koruma Kuruluna Başvuru

     Ekonomik ve sosyal yönden mağdurlar ile ceza infaz kurumundan salıverilen veya denetimli serbestlik altında bulunan hükümlüler ya da kanunî temsilcileri dilekçe ile koruma kurulunun yetki alanındaki müdürlüğe başvurabilirler. Sözlü başvuru halinde buna ilişkin tutanak düzenlenir.

      Başvuru dilekçesi ile birlikte;

      a) Başvuruyu yapan kişinin kimlik bilgilerini gösterir belge,

      b) Mağdurlar bakımından kesinleşmiş mahkeme kararı ya da soruşturma veya kovuşturma evresinde ilgili merciin yazısı,

      c) Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler için verilen Salıverilen Hükümlüye Ait Durum Bildirme Formu istenilir.

T.C. Adalet Bakanlığı Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←